Thống kê tài khoản

  • Báo cáo bán hàng và báo cáo về lượng truy cập

    Báo cáo bán hàng và báo cáo về lượng truy cập cho phép theo dõi việc bán các tranh in của bạn cũng như lượng người vào xem danh mụcn và các tác phẩm nghệ thuật của bạn. Theo dõi tình hình bán hàng và lượng truy cập sẽ giúp bạn có thể hiểu được thị hiếu của khách hàng, từ đó bạn có thể quyết định tranh nào nên in theo yêu cầu và tranh nào dùng để bán ra thị trường.


    Để xem báo cáo này, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn bà vấm vào mục "Thống kê tài khoản"
    • Thống kê tài khoản cho phép bạn biết được doanh số, doanh thu bán hàng cũng như thù lao sáng chế cho mỗi tác phẩm được bán.
    • Thống kê lượng truy cập cho phép bạn biết số lượng và số lượt người truy cập danh mục của bạn. Xin lưu ý rằng một số khách hàng có thể truy cập nhiều lần, do đó, tổng số lượt truy cập thường cao hơn số lượng người truy cập.