Đặt hàng > Có thể hủy đơn đặt hàng không?

Có. Để hủy đơn đặt hàng, hãy ghi số đơn đặt hàng của bạn và liên hệ với Phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi.